10490
161
Шигоны
14500
223
Samara
 Telefon
550
8
Togliatti
 iPhone XR
38000
585
Samara
1900
29
Samara
 iPhone 7 128
18000
277
Togliatti
 Telefon
4000
62
Togliatti
2000
31
Samara
5990
92
Kirov
53000
815
Kirov
300
5
Viatskie Poliany
300
5
Kirov
1500
23
Kirov
65000
1000
Kirov
200
3
Kirov
2790
43
Kirov