Hay
130
2
Kansk
4300
66
Krasnoyarsk
800
12
Krasnoyarsk
500
8
Norilsk
1
0
Krasnoyarsk
4500
69
Krasnoyarsk
800
12
Krasnoyarsk
140
2
Krasnoyarsk
Scratching post
950
15
Krasnoyarsk
1800
28
Krasnoyarsk
 Sell pet carrier
2500
38
Krasnoyarsk
 Wheat
10
0
Blagoveshchensk
 House for cats
6500
100
Blagoveshchensk
 House
0
0
Belogorsk
300
5
Kostroma