350
5
Murmansk
Cleaning
680
10
Murmansk
410
6
Murmansk
Powder
2230
34
Murmansk
1700
26
Noyabrsk
200
3
Saint Petersburg
300
5
Saint Petersburg
2780
43
Saint Petersburg
110
2
Novorossiysk
450
7
Bryansk
Bank
0
0
Belogorsk
500
8
Izhevsk
120
2
Vologda
Dishes
200
3
Omsk
500
8
Saratov