Land 24 cells. (IH)
900000
13846
Medvedevo
300000
4615
Suzemka
Plot 13 hundred. (IH)
90000
1385
Navlya
 Plot 10.3 SOT. (IH)
550000
8462
Bryansk
350000
5385
Bryansk
A plot of 10 hundred. (IH)
190000
2923
Navlya
A plot of 10 hundred. (IH)
500000
7692
Khabarovsk
 Plot 15 hundred. (SNT, DNP)
180000
2769
Khabarovsk
Plot 12 hundred. (IH)
250000
3846
Khabarovsk
 Plot 6 hundred. (IH)
450000
6923
Kirov
Plot 8.4 SOT. (IH)
2150000
33077
Maloyaroslavets
Area of 70 SOT. (IH)
750000
11538
Medyn
Plot 15 hundred. (IH)
500000
7692
Maloyaroslavets
 Plot 14.1 SOT. (IH)
500000
7692
Kaluga
8000000
123077
Piterka
Plot 13 hundred. (IH)
1350000
20769
Ryazan
Plot 51 SOT. (IH)
550000
8462
Elat ma