0
0
Petrovskoye
2000
31
Tambov
20000
308
Tambov
3500
54
Tambov
3000
46
Tambov
1500
23
Tambov
4800
74
Vladivostok
15000
231
Vladivostok
8000
123
Find
4900
75
Rostov-on-don
4500
69
Rostov-on-don
8500
131
Rostov-on-don
3800
58
Rostov-on-don
14600
225
Rostov-on-don
2700
42
Rostov-on-don
 Bearing
1000
15
Coke
37000
569
Rostov-on-don